sales manager

Ota Samsony

advertising & printing

e-mail: ota@samsony.cz

phone: +420 775 577 508